§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  • a. Polityka – niniejszy dokument (polityka prywatności) określający zasady przetwarzania i ochrony Danych Osób korzystających ze Strony Internetowej Tetenal poprzez formularz kontaktowy, formularz naprawy serwisowej oraz rodzaj wykorzystywanych przez ADO plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania.
  • b. ADO – Tetenal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, tel.: 32 3559110, e-mail.: kontakt(at)tetenal.pl, faks: 32 3559113; ADO jest administratorem danych w rozumieniu RODO,
  • c. Osoba – osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej Tetenal,
  • d. Strona Internetowa Tetenal – prowadzona przez ADO strona internetowa pod adresem www.tetenal.pl,
  • e. Dane – wszelkie informacje dotyczące Osoby, umożliwiające jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Cechą odróżniającą dane osobowe od innych informacji dotyczących osób jest brak anonimowości – informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, której ona dotyczy,
  • f. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,)

§ 2. Dane osobowe

 1. ADO oświadcza, że Dane są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w RODO oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej Tetenal (w szczególności z formularzy kontaktowego oraz naprawy serwisowej) jest równoznaczne ze świadomością Osoby, że jej Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  • a. udzielania odpowiedzi na zapytanie Osoby w ramach formularza kontaktowego, zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody Osoby,
  • b. podjęcia działań na żądanie Osoby przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, w szczególności:
   • I. komunikacji z Osobą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie naprawy serwisowej,
   • II. wykonania naprawy serwisowej,
   • III. dokonania rozliczania za naprawę serwisową – o ile wystąpi,
   • IV. zmiany lub rozwiązania umowy o naprawę serwisową,
   • V. rozpatrywania wniosków, sprzeciwów, reklamacji i innych pism kierowanych przez Osobę do ADO,
  • c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,
  • d. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym w celu:
   • I. marketingu własnych usług ADO,
   • II. ochrony przed roszczeniami Osoby czy próbami oszustwa,
   • III. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez ADO usług,
   • IV. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.
 3. Przetwarzane przez ADO Dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, dane dotyczące transakcji finansowych oraz inne dobrowolnie podane przez Osobę.
 4. Odbiorcami Danych mogą być: pracownicy ADO, podmioty współpracujące z ADO w ramach świadczonych przez niego usług, w szczególności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zarządzania Stroną Internetową Tetenal, jak również w zakresie marketingu i reklamy czy obsługi prawnej ADO, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co ADO, przeciwnicy procesowi (w tym wszelkiego rodzaju uczestnicy postępowań z udziałem) Osoby i ich pełnomocnicy, sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne, organy nadzoru i inne organy ochrony prawnej, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem ADO procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmioty prowadzące działalność w zakresie niszczenia, przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe.
 5. ADO nie przekazuje Danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 6. Dane są przechowywane:
  • a. do czasu odwołania zgody przez Osobę – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  • b. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, chyba że ADO będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w takim wypadku przetwarzane są do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków ADO i Osoby.
  • c. do czasu wygaśnięcia zobowiązań stron wynikających z umowy o dokonanie naprawy serwisowej i roszczeń o jej wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Osoby przed zawarciem umowy,
  • d. do czasu wygaśnięcia obowiązków ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 7. Osobie przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
 8. Osoba ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym wobec profilowania na tej podstawie. ADO nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ADO.
 9. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ADO, Osoba ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10. W przypadku przetwarzania Danych przez ADO na podstawie zgody Osoba, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osoba korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 7-10 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)tetenal.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Osoby, telefonicznie pod numerem 32 3559110, faksem pod numerem 32 3559113 lub osobiście w siedzibie ADO.
 12. Osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie Danych ADO przez Osobę jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy o świadczenie usługi naprawy serwisowej lub udzielania odpowiedzi na zapytanie Osoby. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Osobę, świadczenie usług drogą elektroniczną (w szczególności udzielenie odpowiedzi na zapytanie) lub wykonanie umowy naprawy serwisowej nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do już zawartej ale jeszcze niewykonanej umowy następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Osoba zobowiązana jest do pokrycia kosztów poniesionych przez ADO w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania umowy). Żądanie usunięcia Danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Osoby przed doręczeniem ADO żądania.
 14. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Osoby za pośrednictwem Strony Internetowej Tetenal, w szczególności w ramach złożonego przez Osobę zapytania lub zamówienia na naprawę serwisową, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:
  • a. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł - imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej,
  • b. dostawców Internetu - dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 15. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 16. Osoba, poprzez udzielenie odpowiedniej zgody w ramach formularza kontaktowego oraz formularza naprawy serwisowej, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; Osoba ma prawo odwołania przedmiotowej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie stosowanego żądania z podaniem imienia i nazwiska Osoby pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)tetenal.pl

§ 3. Pliki typu cookies

 1. Strona Internetowa Tetenal zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Osoby. Przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej Tetenal. Podczas wizyty Osoby na Stronie Internetowej Tetenal automatycznie zbierane są następujące dane Osoby:
  • a. adres IP,
  • b. data i czas wizyty na stronie,
  • c. adres strony, z której Osoba został przekierowany na stronę Strony Internetowej Tetenal.
 3. ADO jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Osoby pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. ADO wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Osoby, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  • b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Osób, przy czym analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Strony Internetowej Tetenal do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
  • c. sprawdzenia czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie – w przypadku gdy są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk.
 5. Strona Internetowa Tetenal stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Strony Internetowej Tetenal przez Osobę. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Osoby do czasu ich usunięcia przez Osobę lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Osoba może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. ADO informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Osoby mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Strony Internetowej Tetenal.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta Strona Internetowa Tetenal mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym z ADO reklamodawcom.

Data publikacji: 10.07.2018